ПРИНЦИПИ НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ДРУГИ ОБРАБОТЕНИ ДАННИ

("Принципи")

Версия от 25.05.2018 г.

Сигурността на вашите лични данни е приоритет за нас. На личните данни и тяхното предпазване,  ние обръщаме необходимото внимание на този процес, в пълно съответствие с разпоредбите на регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни и за отмяна от Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на личните данни) (наричан по-долу "регламент за GDPR") и в съответствие с тези принципи. В тази Политика бихме искали да Ви информираме за това, какви лични данни събираме за Вас и как ги използвамe.

КОЙ ОПЕРИРА С ВАШИТЕ ДАННИ:

Вашата лична информация в съответствие с условията, посочени по-долу ще бъдат обработвани от Digital People a.s., IČO: 28197071, със седалище Прага 3, Seifertova 9/823, пощенски код 13000, регистрирано в Търговския регистър, поддържан от Общинския съд в Прага, раздел Б, точка 12855 (по-нататък "ние" или "Bibloo"), оператора на интернет магазина на сайта bibloo.bg, като администратор. В момента Bibloo няма определен служител по защита на данните. За да упражнявате вашите права, свързани с обработката на вашите лични данни, можете да се свържете директно с нас чрез нашата контактна информация:

- Пощенски адрес: BIBLOO, Ringhofferova 115/1, Prague 5, 155 21

- Телефон: +359 2 437 26 47

- Електронна поща: info@bibloo.bg

КАКВА E ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ:

Bibloo може да съхранява и обработва личните Ви данни, които предоставяте във връзка с използването на нашите услуги, особено при покупка чрез инернет сайт bibloo.bg или в случай на регистрация, за да получаване нашите рекламни бюлетини.

Това включва по-специално следните лични данни:

име, дата на раждане, адрес на електронната поща, телефонен номер, адрес, адрес за доставка, номер на банкова сметка или кредитната карта, както и друга доброволно предоставена информация, попълнена по време на регистрацията или по време на преглеждането или купуването на стоки.

Във връзка с вашите дейности на нашия уеб сайт, ние събираме и обработваме вашия IP адрес и "бисквитки". Обработката и използването на "бисквитки" се регулира от отделни правила, които могат да бъдат намерени тук.

Всички лични данни, които обработваме, идват директно от вас.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ОПЕРИРАМЕ С ЛИЧНИ ДАННИ:

Можем да обработим Вашата лична информация за една или повече от следните цели:

- Управление и обработка на Вашата покупка през електронния магазин. Ние използваме Вашата лична информация, така че да можем да доставим поръчаните стоки, за да ви информираме за стасуса на вашата поръчка или с упражняването на правото на отказ от покупка или в случай на рекламация.

- Управление и обработка при създаване на личен профил в нашия уебсайт.

- Изпращане на различни рекламни съобщения и бюлетини, за да Ви информираме за последните отстъпки, новини, нови продукти, промоции и друга свързана с това информация.

- Отговаряне на Ваши запитвания, изпратени през контактен формуляр, имейл или чрез телефона за поддръжка на клиенти.

- Подобряване на качеството на нашите услуги и разработване на нови такива.

- Анализиране на вашите предпочитания и показване на съдържание, което отговаря на Вашите индивидуални нужди.

- Възстановяване на вземания и упражняване на нашите права (напр. В случай на съдебно дело относно нашите услуги), и

- Водене на счетоводна документация и изпълнение на други наши законови задължения.

КАКВО НИ ДАВА ПРАВОТО ДА ОБРАБОТВАМЕ ДАННИ?

Bibloo е упълномощено да обработва личната Ви информация при най-малко едно от следните условия:

- Изпълнение на договора. Най-често правното основание за събиране и обработване на личните Ви данни е сключването на договора за покупка чрез e-магазина. За да направите това, трябва да ни предоставите личната си информация, тъй като без това не сте в състояние да сключите валидно споразумение за покупка и да извършите покупка. Споразумението също се счита за установяване на вашия личен профил в сайта bibloo.bg, когато условията са договорени в споразумението. Без да предоставяте личните си данни, не можете да създадете личен профил.

- Съответствие с правни задължения. По-специално, по отношение на фактурирането и администрирането, Вашите лични данни се обработват, за да отговарят на законовите задължения във връзка с данъчните и други правни разпоредби.

- Съгласие. В някои случаи обработваме Вашата лична информация с Ваше лично съгласие. Това включва по-специално споразумението за изпращане на рекламни бюлетини, свързани маркетингови цели. Вашето съгласие може по всяко време да бъде оттеглено от Вас в съответствие с процедурата, описана в настоящите Принципи. Несъгласието или оттеглянето на съгласието не е от значение за обработката на личните Ви данни при друго обстоятелство.

- Законните интереси на Bibloo. Ние също така сме упълномощени да обработваме вашите лични данни за целите на нашите законни интереси. Касае се най-вече за директния маркетинг или за сигурността на нашия сайт.

НА КОГО МОЖЕМ ДА ПРЕДОСТАВИМ ЛИЧНИ ДАННИ:

В рамките на настоящото пълномощно можем в същото време да предадем / предоставим вашата лична информация на следните лица

- Превозвачи, които отговарят за доставката на поръчаната стока.

- Наши бизнес партньори

- Компании, обслужващи нашата телефонна централа за целите на обслужването на клиенти

- Доставчици на платежни услуги (доставчици на платежни карти)

- Нашите данъчни и правни консултанти във връзка с упражняването на нашите права

- Партньори, отговарящи за обработката на върнатите стоки

- При условия, определени със закон сме длъжни да предоставим лични данни на правоприлагащите органи (най-вече в полицията) и други публични органи.

 

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДЕТАЙЛИ?

Bibloo обработва и съхранява личната Ви информация само за времето, което е необходимо за горепосочените цели. В случай на обработка на лични данни, въз основа на разрешение от Вас за времето, в което е получил съгласието (обикновено 5 години), освен ако не подновите съгласието си.

В случай на обработка на лични данни и магазини Bibloo личните ви данни най-малко за срока на договора, както и изтичане на законовите разпоредби или договорни давностни срокове и сроковете за упражняване на правата на лошо изпълнение или гаранция за всяка власт, определяне и защита на нашите права.

В същото време бихме искали да ви предупредя, че личните ви данни се съхраняват в случаите, когато това ни отвежда към закона и само за периода, посочен в това законодателство (по-специално сроковете за подаване за данъчни и счетоводни документи).

 

ПО КАКЪВ НАЧИН ЩЕ БЪДАТ ЗАЩИТАВАНИ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Всички лични данни, които предоставяте и които обработваме, са осигурени със стандартни процедури и технологии. Цялата сигурност се проверява редовно, особено ако бъдат срещнати слабости в системата или при наличието на атака. В същото време ние използваме мерки за сигурност, за да предотвратим неоторизиран достъп до Вашите лични данни и да осигурим достатъчна сигурност по отношение на състоянието на техниката. Приетите мерки за сигурност след това се актуализират редовно.

Нашият уеб сайт и останалите ни системи,  осигуряваме чрез технически и организационни мерки срещу загуба или унищожаване на Вашите данни от неоторизиран достъп до Вашите данни, тяхното изменение или разшифроване. Достъпът до личния Ви потребителски профил е възможен само след въвеждане на вашата лична парола. В този контекст, бихме искали да подчертаем, че е от съществено значение, да не разкривате данните си за достъп на трети лица, а  след прекратяване на дейността си в личния си профил винаги да излизате от него особено ако използвате чужд компютър. Bibloo не поема отговорност за злоупотребата с използваните пароли, освен ако Bibloo не причини това.

 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТ ВИ ДАННИ?

Право на отказ от съгласие. В случай, че вашите лични данни се обработват въз основа на разрешение от вас, вие имате право да го анулирате, което е достъпно тук. Отмяната на съгласието не засяга законосъобразността на обработката на вашите лични данни преди този отказ. Оттегляне на съгласие не се отразява на обработката на личните Ви данни, по-специално във връзка с изпълнението по договора или изпълнението на законово задължение.

Право на достъп. В съответствие с чл. 15 на Регламент GDPR имае право да получите потвърждение за това дали и какви лични данни се обработват от Bibloo и да получите достъп до тези лични данни, включително информация за целите на обработването, категорията на личните данни, бенефициентите, планираната продължителност на задържането на лични данни, наличието на искане заличаване или коригиране на личните данни, правото да подаде жалба до надзорния орган, относно източник на лични данни, освен ако те не са получени директно от вас,  както и факта, че се касае за автоматизирано вземане на решения, включително и профилиране.

Право на корекция и изменение. Имате право да поискате от Bibloo да коригира Вашата лична информация, ако е неточна, или да я допълни, ако тя е непълна. Можете също така да поправите или допълните Вашата лична информация през нашия личен профил на нашия сайт, ако сте били регистрирани.

Право на изтриване / право да бъде забравен. Имате право да изтриете личните си данни, ако съществуват законови предпоставки. Особено в случаите, когато личните данни не са необходими за горепосочените цели или сте оттеглили съгласие, или имате възражения по процеса на обработка, като същевремнно не сме задължени да продължим обработкатана  личните Ви данни за спазването на правно задължение.

Право на ограничаване на обработката. Имате право да ограничите обработването на Вашите лични данни от Bibloo ако: а) отричат ​​достоверността на личните данни (както и за проверка на тяхната точност), б) обработката им е незаконна и да поискате ограничения върху използването на лични данни, вместо на отказ, в) личните Ви данни, които трябва да се подпомогнат упражняването или защитата на правни искове, дори когато на Bibloo вече не е необходима за по-нататъшна обработка, или г) ако обектите за преработка въз основа на правото на собственост за целите на нашите законни интереси (по-специално по отношение на директен маркетинг).

Право на преносимост на лични данни. При поискване от Ваша страна,  Bibloo може да предостави личните Ви данни директно на друг администратор, или имате право да ги получите в  структуриран, конвенционален и машинно читаем формат.

Право на възражение. Имате право да възрази срещу обработването на лични данни, въз основа на нашите законни интереси и  по-специално по отношение на директния маркетинг.

Автоматизирани индивидуални решения. Имате право да бъдат свободни от всякакви решения въз основа единствено на автоматизирана обработка, включително създаване на профили, които имат правни последици за Вас или да ви по подобен начин значително въздействие. Такова право обаче няма да бъде приложимо, ако решението е необходимо за сключването или прилагането на договор между вас и Bibloo; е разрешено от приложимото право за Bibloo, при условие че предвижда подходящи мерки за защита на неговите права, свободи и законни интереси; или се основава на Вашето изрично съгласие.

Право на подаване на жалба. Вие имате правото по всяко време да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни във връзка с обработката на Вашите лични данни.

 

КОГА МОЖЕТЕ ДА ВНЕСЕТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТКАТА И КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЯ:

Съгласно чл. 21 от Регламент GDPR имате право да възразите срещу начина на обработка на лични Ви данни, какъвто е в случай, че искате да се противопоставите на обработката на вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Ако не желаете да получавате нашите търговски съобщения или друг рекламен бюлетин във връзка с директния маркетинг, винаги може да повдигне възражения срещу това, и ние и  ние няма да продължим да Ви изпращаме. Възражението може да изпратите на електронната поща info@bibloo.bg или чрез кликване върху връзката поместесна в всяко едно от  електронните търговски съобщения.

 • BIBLOO
  Насладете се на пазаруване с ексклузивни привилегии.
 • безплатна доставка
  При покупки над 160 лева получавате безплатна доставка (с изключение на DHL express).
 • 30 дни за връщане
  Можете да върнете вашата поръчка в 30 дневен срок без посочване на основание.
 • ВРЕМЕ ЗА ДОСТАВКА
  Доставка в рамките на 4-6 работни дни.
 • +35924372647
  Можете да се свържете
  с нас в работен ден
  между 9:00 – 18:00 часа.
 • ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО
  Радваме се, че 98% от нашите клиенти остават доволни и се връщат да пазаруват отново при нас.
Нагоре